Kazania

Msza

Msza Święta o NMP z La Salette


ANTYFONA NA WEJŚCIE

Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Odmawia się Chwała na wysokości

KOLEKTA

Boże, Ty pojednałeś świat ze sobą przez Najdroższą Krew Twojego Syna i pod krzyżem ustanowiłeś Jego Matkę Pojednawczynią Grzeszników, spraw, abyśmy za macierzyńskim wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny otrzymali odpuszczenie naszych grzechów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Odmawia się Wierzę.

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, składamy Tobie ofiarę przebłagania i chwały, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, która jest pojednawczynią grzeszników, miłosiernie odpuścił nasze grzechy i kierował chwiejnymi sercami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Wielkie rzeczy powiedziano o Tobie, Maryjo, bo z Ciebie narodziło się Słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, przyjęliśmy sakrament naszego pojednania, Ciało i Krew Twojego Syna, spraw, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, abyśmy przez ten sakrament otrzymali łaskę przebaczenia i nagrodę życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

LITURGIA SŁOWA

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów: "Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię". Po czym Bóg dodał: "A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i z każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa. Gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między Mną i wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi". Rzekł Bóg do Noego: "To jest znak przymierza, które zawarłem między Mną i wszystkimi istotami, jakie są na ziemi". Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Błogosławionaś między niewiastami.

Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego,
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,
i niech będzie błogosławiony Pan Bóg,
Stwórca nieba i ziemi.

Refren.

Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki
w sercach ludzkich wspominających moc Boga.
Niech Bóg to sprawi,
abyś była wywyższona na wieki.

Refren.

Bo nie szczędziłaś swojego życia,
gdy naród nasz był upokorzony
ale przeciwstawiłaś się naszej zagładzie,
postępując prawą drogą przed Bogiem naszym.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia: Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

To jest znak przymierza,
które zawarłem między Mną
i wszystkimi istotami na ziemi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok Krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". Od tej godziny Uczeń wziął Ją do siebie. Oto słowo Pańskie.

PREFACJA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE UCIECZCE GRZESZNIKÓW I MATCE POJEDNANIA

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. W górę serca.

W. Wznosimy je do Pana.

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

W. Godne to i sprawiedliwe

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, abyśmy zawsze, we wszystkim i za wszystko Tobie składali dziękczynienie, wszechmogący, wieczny Boże, i głosili Twoją potęgę. Ty w swojej wielkiej dobroci nie porzucasz błądzących, lecz różnymi sposobami przywołujesz ich do swojej miłości. Ty dałeś Najświętszej Dziewicy, nie znającej grzechu, serce miłosierne dla grzeszników, którzy odczuwając Jej macierzyńską miłość uciekają się do Niej i wypraszają Twoje przebaczenie. Podziwiając Jej duchowe piękno usiłują się powstrzymać od brzydoty grzechu, a rozważając Jej słowa i przykłady, zostają pociągnięci do zachowywania przykazań Twojego Syna. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

W. Święty...